ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA(1)

z dnia 2 lipca 2003 r.

w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Parkowi Narodowemu

Na podstawie art. 14 ust. 8 ustawy(2)  z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, z późn. zm.(3) ) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Nadaje się statut Świętokrzyskiemu Parkowi Narodowemu, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie(4) po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik

do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2003 r. (poz. 1293)

STATUT 
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO 

§ 1. Świętokrzyski Park Narodowy, utworzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie utworzenia Świętokrzyskiego Parku Narodowego (Dz. U. Nr 14, poz. 133), zwany dalej „Parkiem”, działa na podstawie:

1) ustawy(5)  z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 130, poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717); 
2) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1996 r. w sprawie Świętokrzyskiego Parku Narodowego (Dz. U. Nr 4, poz. 29); 
3) niniejszego statutu. 

§ 2. Siedzibą Parku jest Bodzentyn.

§ 3. Logo Parku jest przedstawione w załączniku do niniejszego statutu.

§ 4. Dyrektor Parku:

1) realizuje zadania wynikające z ustawy o ochronie przyrody oraz z innych ustaw; 
2) prowadzi działalność informacyjną i wydawniczą związaną z ochroną przyrody i funkcjonowaniem Parku; 
3) współpracuje z instytucjami, samorządami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi w sprawach ochrony przyrody Parku; 
4) współpracuje z innymi służbami w zakresie ochrony przyrody Parku. 

§ 5. 1. Dyrektor Parku wykonuje zadania związane z działalnością Parku przy pomocy Dyrekcji Parku oraz Straży Parku. 

2. W skład Dyrekcji Parku wchodzą: 
1) komórki organizacyjne: 
a) dział ochrony przyrody, 
b) dział do spraw udostępniania Parku do zwiedzania i edukacji, 
c) dział finansów i rachunkowości, 
d) pracownia naukowo-badawcza; 
2) stanowiska: 
a) samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej, 
b) samodzielne stanowisko do spraw pracowniczych, 
c) samodzielne stanowisko do spraw administracyjnych i transportu, 
d) samodzielne stanowisko do spraw inwestycji i remontów. 

§ 6. Na obszarze Parku znajdują się obwody ochronne:

1) Chełmowa Góra; 
2) Dąbrowa; 
3) Dębno; 
4) Jastrzębi Dół; 
5) Klonów; 
6) Podgórze; 
7) Święta Katarzyna; 
8) Święty Krzyż. 

Załącznik

do statutu Świętokrzyskiego Parku Narodowego

LOGO ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO 
w skali 1 : 1