ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA(1)

z dnia 9 lipca 2004 r.

w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje:  

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) gatunki dziko występujących roślin:  
a) objętych ochroną ścisłą, z wyszczególnieniem gatunków wymagających ochrony czynnej,  
b) objętych ochroną częściową,  
c) objętych ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane, oraz sposoby ich pozyskiwania,  
d) wymagających ustalenia stref ochrony ich ostoi lub stanowisk oraz wielkość tych stref;  
2) zakazy właściwe dla poszczególnych gatunków lub grup gatunków roślin i odstępstwa od zakazów;  
3) sposoby ochrony gatunków roślin.  

§ 2. Gatunki, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. Gatunki, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b, są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. Gatunki, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. c, oraz sposoby ich pozyskiwania, są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. Gatunki, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. d, oraz wielkość stref ochrony ich ostoi lub stanowisk, są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 6. W stosunku do dziko występujących roślin należących do gatunków, o których mowa w § 2-4, wprowadza się następujące zakazy:

1) zrywania, niszczenia i uszkadzania;  
2) niszczenia ich siedlisk i ostoi;  
3) dokonywania zmian stosunków wodnych, stosowania środków chemicznych, niszczenia ściółki leśnej i gleby w ostojach;  
4) pozyskiwania, zbioru, przetrzymywania, posiadania, preparowania i przetwarzania całych roślin i ich części;  
5) zbywania, nabywania, oferowania do sprzedaży, wymiany i darowizny roślin żywych, martwych, przetworzonych i spreparowanych, a także ich części i produktów pochodnych;  
6) wwożenia z zagranicy i wywożenia poza granicę państwa roślin żywych, martwych, przetworzonych i spreparowanych, a także ich części i produktów pochodnych.  

§ 7. 1. Zakazy, o których mowa w § 6 pkt 1-3, w stosunku do dziko występujących roślin należących do gatunków, o których mowa w § 2 i 3, z wyjątkiem gatunków oznaczonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia symbolem (1), nie dotyczą:  

1) wykonywania cznności związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej, jeżeli technologia prac uniemożliwia przestrzeganie zakazów;  
2) usuwania roślin niszczących materiały lub obiekty budowlane.  
2. Zakazy, o których mowa w § 6 pkt 4-6, w stosunku do dziko występujących roślin należących do gatunków, o których mowa w § 4, nie dotyczą:  
1) pozyskiwania roślin lub ich części i produktów pochodnych przez podmioty, które uzyskały zezwolenie wojewody na ich pozyskiwanie;  
2) przetrzymywania, zbywania, nabywania, oferowania do sprzedaży, wymiany, darowizny, a także wywożenia poza granice państwa, żywych, martwych, przetworzonych i spreparowanych roślin, o których mowa w pkt 1, oraz ich części i produktów pochodnych.  

§ 8. Sposoby ochrony gatunków dziko występujących roślin polegają w szczególności na:

1) zabezpieczaniu ostoi i stanowisk roślin przed zagrożeniami zewnętrznymi;  
2) wykonywaniu zabiegów ochronnych utrzymujących właściwy stan siedliska roślin, w szczególności:  
a) utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwych dla gatunku stosunków świetlnych,  
b) utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwego dla gatunku stanu gleby lub wody,  
c) utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwych dla gatunku stosunków wodnych,  
d) koszeniu siedliska, w sposób właściwy dla gatunku.  
e) wypasie zwierząt gospodarskich na obszarze siedliska, w sposób właściwy dla gatunku chronionego,  
f) regulowaniu liczebności roślin, grzybów i zwierząt mających wpływ na chronione gatunki;  
3) wspomaganiu rozmnażania się gatunku na stanowiskach naturalnych;  
4) obserwacji i dokumentowaniu (monitoring) stanowisk, ostoi i populacji gatunków;  
5) zabezpieczaniu reprezentatywnej części populacji przez ochronę ex situ;  
6) zasilaniu populacji naturalnych przez wprowadzenie osobników z hodowli ex situ;  
7) przywracaniu roślin z hodowli ex situ do środowiska przyrodniczego;  
8) przenoszeniu roślin zagrożonych na nowe stanowiska;  
9) edukacji w zakresie rozpoznawania gatunków chronionych i sposobów ich ochrony;  
10) prowadzeniu upraw roślin należących do gatunków chronionych wykorzystywanych do celów gospodarczych;  
11) promowaniu technologii prac związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej, umożliwiających zachowanie ostoi i stanowisk gatunków chronionych.  

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie(2) po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. (poz. 1764)

Załącznik nr 1

GATUNKI DZIKO WYSTĘPUJĄCYCH ROŚLIN OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM GATUNKÓW WYMAGAJĄCYCH OCHRONY CZYNNEJ*

         
 

Lp. 

Nazwa polska 

Nazwa łacińska 

 
   

BRUNATNICE 

PHAEOPHYTA 

 
   

morszczynowate 

Fucaceae 

 
 

morszczyn pęcherzykowaty 

Fucus vesiculosus 

 
   

KRASNOROSTY 

RHODOPHYTA 

 
   

hildenbrandiowate 

Hildenbrandtiaceae 

 
 

hildenbrandia rzeczna 

Hildenbrandtia rivularis 

 
   

widlikowate 

Furcellariaceae 

 
 

** 

Furcellaria fastigiata 

 
   

RAMIENICE 

CHAROPHYTA 

 
   

ramienicowate 

Characeae 

 
 

krynicznik obskubany 

Nitella syncarpa 

 
 

krynicznik smukły 

Nitella gracilis 

 
 

** 

Nitella batrachosperma 

 
 

** 

Nitella capillaris 

 
 

** 

Nitella opaca 

 
 

** 

Nitella tenuissima 

 
 

10 

** 

Tolypella glomerata 

 
 

11 

** 

Tolypella intricata 

 
 

12 

** 

Tolypella prolifera 

 
 

13 

ramienica bałtycka 

Chara baltica 

 
 

14 

ramienica grzywiasta 

Chara filiformis 

 
 

15 

ramienica szczeciniasta 

Chara strigosa 

 
 

16 

ramienica wielokolczasta 

Chara polyacantha 

 
 

17 

** 

Chara braunii 

 
 

18 

** 

Chara canescens 

 
 

19 

** 

Chara connivens 

 
 

20 

** 

Chara crassicaulis 

 
 

21 

** 

Chara tenuispina 

 
 

22 

** 

Lychnothamnus barbatus 

 
 

23 

rozsocha morska 

Tolypella nidifica 

 
   

WĄTROBOWCE 

MARCHANTIOPHYTA 

 
   

beznerwowate 

Aneuraceae 

 
 

24 

lśniątka zakrzywiona 

Riccardia incurvata 

 
 

25 

lśniątka zatokowa 

Riccardia chamedryfolia 

 
   

czubkowate 

Lophoziaceae 

 
 

26 

czubek delikatny 

Lophozia laxa 

 
 

27 

czubek główkowaty 

Lophozia capitata 

 
 

28 

czubek Ruthego 

Lophozia rutheana 

 
 

29 

sznumik falistolistny 

Jamesoniella undulifolia 

 
 

30 

wieloklap Kunzego 

Barbilophozia kunzeana 

 
 

31 

zgiętolist nadrzewny 

Anastrophyllum hellerianum 

 
   

grimaldiowate 

Aytoniaceae 

 
 

32 

gwiaździanka workowata (2)  

Asterella saccata 

 
 

33 

mannia pachnąca (2)  

Mannia fragrans 

 
   

głowiakowate 

Cephaloziaceae 

 
 

34 

bagniczka drobna 

Cladopodiella francisci 

 
 

35 

bagniczka pływająca 

Cladopodiella fluitans 

 
 

36 

głowiak łańcuszkowaty 

Cephalozia catenulata 

 
 

37 

natorfek nagi 

Odontoschisma denudatum 

 
 

38 

natorfek torfowcowy 

Odontoschisma sphagni 

 
 

39 

nowellia krzywolistna 

Nowellia curvifolia 

 
   

jednoczepkowate 

Haplomitriaceae 

 
 

40 

jednoczepek Hookera 

Haplomitrium hookeri 

 
   

ostroczepkowate 

Oxymitraceae 

 
 

41 

ostroczepek łuskowaty (2)  

Oxymitra incrassata 

 
   

pallawiciniowate 

Pallaviciniaceae 

 
 

42 

merkia irlandzka 

Moerckia hibernica 

 
 

43 

pallawicinia Lyella 

Pallavicinia lyellii 

 
   

płożykowate 

Geocalycaceae 

 
 

44 

płożyk wonny 

Geocalyx graveolens 

 
   

skapankowate 

Scapaniaceae 

 
 

45 

skapanka błotna 

Scapania paludicola 

 
   

wgłębkowate 

Ricciaceae 

 
 

46 

wgłębka Hübenera 

Riccia huebeneriana 

 
 

47 

wgłębka rzęsista (2)  

Riccia ciliifera 

 
 

48 

wgłębka szara 

Riccia trichocarpa 

 
   

MCHY 

BRYOPHYTA 

 
   

bezlistowate 

Buxbaumiaceae 

 
 

49 

bezlist okrywowy 

Buxbaumia viridis 

 
   

białozębowate 

Leucodontaceae 

 
 

50 

jeżolist zwyczajny 

Antitrichia curtipendula 

 
   

błotniszkowate 

Helodiaceae 

 
 

51 

błotniszek wełnisty 

Helodium blandowii 

 
   

drabinowcowate 

Cinclidiaceae 

 
 

52 

drabinowiec mroczny 

Cinclidium stygium 

 
   

drobniaczkowate 

Seligeriaceae 

 
 

53 

drobniaczek łukowaty 

Seligeria campylopoda 

 
 

54 

drobniaczek rozłożysty 

Seligeria patula 

 
 

55 

drobniaczek wapienny 

Seligeria calcarea 

 
 

56 

krótkoząb skalny 

Brachydontium trichodes 

 
   

gajnikowate 

Hylocomiaceae 

 
 

57 

gajniczek krótkodzióbkowy 

Loeskeobryum brevirostre 

 
   

krótkoszowate 

Brachytheciaceae 

 
 

58 

krótkosz namurnikowy 

Brachythecium geheebii 

 
 

59 

szydłosz cienki 

Cirriphyllum tenuicaule 

 
   

krzewikowate 

Thamnobraceae 

 
 

60 

krzewik źródliskowy 

Thamnobryum alopecurum 

 
   

krzywoszyjowate 

Amblystegiaceae 

 
 

61 

bagiennik widłakowaty 

Pseudocalliergon lycopodioides 

 
 

62 

bagiennik żmijowaty 

Pseudocalliergon trifarium 

 
 

63 

błyszcze włoskowate 

Tomentypnum nitens 

 
 

64 

haczykowiec błyszczący 

Hamatocaulis vernicosus 

 
 

65 

krzywoszyj korzeniowy 

Amblystegium radicale 

 
 

66 

krzywoząb podsadnikowy 

Anacamptodon splachnoides 

 
 

67 

mokradłosz wielkolistny 

Calliergon megalophyllum 

 
 

68 

mokradłosz Richardsona 

Calliergon richardsonii 

 
 

69 

sierpowiec błyszczący 

Drepanocladus vernicosus 

 
 

70 

sierpowiec brudny 

Drepanocladus sordidus 

 
 

71 

sierpowiec jeziorny 

Drepanocladus stagnatus 

 
 

72 

sierpowiec moczarowy 

Drepanocladus sendtneri 

 
 

73 

sierpowiec włosolistny 

Drepanocladus capillifolius 

 
 

74 

skorpionowiec brunatny 

Scorpidium scorpioides 

 
 

75 

tęposz niski 

Leptodictyum humile 

 
 

76 

warnstorfia włoskolistna 

Warnstorfia trichophylla 

 
 

77 

wodnokrzywoszyj rzeczny 

Hygroamblystegium fluviatile 

 
 

78 

wodnokrzywoszyj zanurzony 

Hygroamblystegium tenax 

 
   

miecherowate 

Neckeraceae 

 
 

79 

gładysz paprociowaty 

Homalia trichomanoides 

 
 

80 

miechera - wszystkie gatunki 

Neckera spp.  

 
   

naleźlinowate 

Andreaceae 

 
 

81 

naleźlina - wszystkie gatunki 

Andreaea spp.  

 
   

nurzypląsowate 

Cinclidotaceae 

 
 

82 

nurzypląs czarniawy 

Cinclidotus riparius 

 
 

83 

nurzypląs lancetowaty 

Cinclidotus fontinaloides 

 
   

osadniczkowate 

Disceliaceae 

 
 

84 

osadniczek goły 

Discelium nudum 

 
   

parzęchlinowate 

Meesiaceae 

 
 

85 

mszar krokiewkowaty 

Paludella squarrosa 

 
 

86 

parzęchlin - wszystkie gatunki 

Meesia spp.  

 
 

87 

tępoząb białawy 

Amblyodon dealbatus 

 
   

płaskolistowate 

Hookeriaceae 

 
 

88 

płaskolist lśniący 

Hookeria lucens 

 
   

płaskomerzykowate 

Plagiomniaceae 

 
 

89 

nibyprątnik torfowy 

Pseudobryum cinclidioides 

 
 

90 

płaskomerzyk orzęsiony 

Plagiomnium drummondii 

 
   

płoniwowate 

Pottiaceae 

 
 

91 

boczeń nastroszony 

Pleurochaete squarrosa 

 
 

92 

brodek Randa 

Tortula randii 

 
 

93 

brodek zwisły 

Tortula cernua 

 
 

94 

kędziarzawka krucha 

Tortella fragilis 

 
 

95 

kędzierzawka żółtozielona 

Tortella flavovirens 

 
 

96 

nurzypląs czarniawy 

Cinclidotus riparius 

 
 

97 

nurzypląs lancetowaty 

Cinclidotus fontinaloides 

 
 

98 

pędzliczek brodawkowaty 

Syntrichia papillosa 

 
 

99 

pędzliczek chiński 

Syntrichia sinensis 

 
 

100 

pędzliczek gładkowłoskowy 

Syntrichia laevipila 

 
 

101 

pędzliczek szerokolistny 

Syntrichia latifolia 

 
 

102 

pędzliczek zielonawy 

Syntrichia virescens 

 
 

103 

ślimakobrzeżek lessowy 

Hilpertia velenovskyi 

 
   

podsadnikowate 

Splachnaceae 

 
 

104 

długoszyj piłkowany 

Tayloria serrata 

 
 

105 

podsadnik kulisty 

Splachnum sphaericum 

 
 

106 

podsadnik pęcherzykowaty 

Splachnum ampullaceum 

 
   

prątnikowate 

Bryaceae 

 
 

107 

prątnik brandenburski 

Bryum neodamense 

 
 

108 

prątnik jajowaty 

Bryum subneodamense 

 
 

109 

prątnik meklemburski 

Bryum warneum 

 
 

110 

prątnik nadobny 

Bryum calophyllum 

 
 

111 

prątnik okrągłolistny 

Bryum cyclophyllum 

 
 

112 

prątnik solniskowy 

Bryum salinum 

 
 

113 

prątnik zbiegający 

Bryum weigelii 

 
   

rokietowate 

Hypnaceae 

 
 

114 

rokiet łąkowy 

Hypnum pratense 

 
 

115 

rokiet Sautera 

Hypnum sauteri 

 
   

skrętkowate 

Funariaceae 

 
 

116 

bezrąbek czterokanciasty 

Pyramidula tetragona 

 
   

skrzydlikowate 

Fissidentaceae 

 
 

117 

skrzydlik długoszowaty 

Fissidens osmundoides 

 
 

118 

skrzydlik studziennik 

Fissidens fontanus 

 
 

119 

skrzydlik tęgoszczecinowy 

Fissidens crassipes 

 
   

strzechwowate 

Grimmiaceae 

 
 

120 

rozłupek brunatny 

Schistidium brunnescens 

 
 

121 

rozłupek czarniawy 

Schistidium atrofuscum 

 
 

122 

rozłupek wiotki 

Schistidium flaccidum 

 
 

123 

rozłupek włoskoząb 

Schistidium trichodon 

 
 

124 

siatkoząb darniowy 

Coscinodon cribrosus 

 
 

125 

strzechewka bruzdowana 

Orthogrimmia sessitana 

 
 

126 

strzechewka darniowa 

Orthogrimmia caespiticia 

 
 

127 

strzechwa bezząb 

Grimmia anodon 

 
 

128 

strzechwa włosista 

Grimmia crinita 

 
 

129 

strzechwowiec okrągły 

Dryptodon orbicularis 

 
 

130 

strzechwowiec zwodniczy 

Dryptodon decipiens 

 
   

szmotłochowate 

Bartramiaceae 

 
 

131 

bagnik - wszystkie gatunki oprócz 

bagnika zdrojowego 

Philonotis spp., z wyjątkiem Philonotis fontana 

 
   
   

szurpkowate 

Orthotrichaceae 

 
 

132 

nastroszek - wszystkie gatunki 

Ulota spp.  

 
 

133 

szurpek bezzębny 

Orthotrichum gymnostomum 

 
 

134 

szurpek delikatny 

Orthotrichum tenellum 

 
 

135 

szurpek drobny 

Orthotrichum microcarpum 

 
 

136 

szurpek porosły 

Orthotrichum lyellii 

 
 

137 

szurpek Rogera 

Orthotrichum rogeri 

 
 

138 

szurpek słoikowaty 

Orthotrichum urnigerum 

 
 

139 

szurpek skalny 

Orthotrichum rupestre 

 
 

140 

szurpek szwedzki 

Orthotrichum scanicum 

 
 

141 

zrostniczek zielony 

Zygodon viridissimus 

 
 

142 

zrostniczek wysmukły 

Zygodon gracilis 

 
   

torfowcowate 

Sphagnaceae 

 
 

143 

torfowiec - wszystkie gatunki, z wyjątkiem 

torfowca kończystego i torfowca nastroszonego 

Sphagnum spp., z wyjątkiem Sphagnum fallax i Sphagnum squarrosum 

 
   
   

tujowcowate 

Thuidiaceae 

 
 

144 

tujnik maleńki 

Cyrto-hypnum minutulum 

 
   

trzęślikowate 

Timmiaceae 

 
 

145 

trzęsiec meklemburski 

Timmia megapolitana 

 
   

widłozębowate 

Dicranaceae 

 
 

146 

krzywoszczeć pogięta 

Campylopus flexuosus 

 
 

147 

krzywoszczeć Schimpera 

Campylopus schimperi 

 
 

148 

krzywoszczeć torfowa 

Campylopus pyriformis 

 
 

149 

różnoząb delikatny 

Cynodontium tenellum 

 
 

150 

różnoząb smukły 

Cynodontium gracilescens 

 
 

151 

różnoząb zwodniczy 

Cynodontium fallax 

 
 

152 

skrobak rozłupany 

Cnestrum schistii 

 
 

153 

widłoząb Bergera 

Dicranum undulatum 

 
 

154 

widłoząb błotny 

Dicranum bonjeanii 

 
 

155 

widłoząb płowy 

Dicranum fulvum 

 
 

156 

widłoząb sudecki 

Dicranum sendtneri 

 
 

157 

widłoząb zielony 

Dicranum viride 

 
 

158 

zwiesiniec szorstki 

Dicranodontium asperulum 

 
   

zdrojkowate 

Fontinalaceae 

 
 

159 

moczara (żaglik) sierpowata 

Dichelyma falcatum 

 
 

160 

moczara (żaglik) włoskowata 

Dichelyma capillaceum 

 
 

161 

zdrojek łuseczkowaty 

Fontinalis squamosa 

 
 

162 

zdrojek rokietowaty 

Fontinalis hypnoides 

 
 

163 

zdrojek szwedzki 

Fontinalis dalecarlica 

 
   

zwiślikowate 

Anomodontaceae 

 
 

164 

zwiślik - wszystkie gatunki 

Anomodon spp.  

 
   

PAPROTNIKI 

PTERIDOPHYTA 

 
   

długoszowate 

Osmundaceae 

 
 

165 

długosz królewski 

Osmunda regalis 

 
   

języcznikowate 

Blechnaceae 

 
 

166 

podrzeń żebrowiec 

Blechnum spicant 

 
   

marsyliowate 

Marsileaceae 

 
 

167 

marsylia czterolistna (1) (2)  

Marsilea quadrifolia 

 
 

168 

gałuszka kulecznica (1) (2)  

Pilularia globulifera 

 
   

nasięźrzałowate 

Ophioglossaceae 

 
 

169 

podejźrzon - wszystkie gatunki (2)  

Botrychium spp.  

 
 

170 

nasięźrzał pospolity (2)  

Ophioglossum vulgatum 

 
   

paprotkowate 

Polypodiaceae 

 
 

171 

paprotka zwyczajna 

Polypodium vulgare 

 
   

paprotnikowate 

Aspidiaceae 

 
 

172 

paprotnik - wszystkie gatunki 

Polystichum spp.  

 
   

poryblinowate 

Isoetaceae 

 
 

173 

poryblin kolczasty (1)  

Isoetes echinospora 

 
 

174 

poryblin jeziorny 

Isoetes lacustris 

 
   

salwiniowate 

Salviniaceae 

 
 

175 

salwinia pływająca 

Salvinia natans 

 
   

skrzypowate 

Equisetaceae 

 
 

176 

skrzyp olbrzymi 

Equisetum telmateia 

 
 

177 

skrzyp pstry 

Equisetum variegatum 

 
   

widliczkowate 

Selaginellaceae 

 
 

178 

widliczka - wszystkie gatunki 

Selaginella spp.  

 
   

widłakowate 

Lycopodiaceae 

 
 

179 

wszystkie gatunki 

wszystkie gatunki 

 
   

wietlicowate 

Athyriaceae 

 
 

180 

pióropusznik strusi 

Matteucia struthiopteris 

 
 

181 

rozrzutka brunatna (2)  

Woodsia ilvensis 

 
   

zanokcicowate 

Aspleniaceae 

 
 

182 

zanokcica serpentynowa (1) (2)  

Asplenium adiantum-nigrum 

 
 

183 

zanokcica ciemna (1) (2)  

Asplenium adulterinum 

 
 

184 

zanokcica klinowata (1) (2)  

Asplenium cuneifolium 

 
 

185 

języcznik zwyczajny 

Phyllitis scolopendrium 

 
   

zmienkowate 

Cryptogrammaceae 

 
 

186 

zmienka górska 

Cryptogramma crispa 

 
   

** 

Hymenophyllaceae 

 
 

187 

włosocień cienisty (1)  

Trichomanes speciosum 

 
   

NAGOZALĄŻKOWE 

PINOPHYTINA 

 
   

cisowate 

Taxaceae 

 
 

188 

cis pospolity 

Taxus baccata 

 
   

sosnowate 

Pinaceae 

 
 

189 

sosna błotna 

Pinus x rhaetica 

 
 

190 

sosna limba (limba)  

Pinus cembra 

 
 

191 

sosna kosa (kosodrzewina, kosodrzew)  

Pinus mugo 

 
   

DWULIŚCIENNE 

MAGNOLIOPSIDA 

 
   

babkowate 

Plantaginaceae 

 
 

192 

babka nadmorska (2)  

Plantago maritima 

 
 

193 

babka pierzasta (2)  

Plantago coronopus 

 
 

194 

brzeżyca jednokwiatowa 

Littorella uniflora 

 
   

baldaszkowate 

Apiaceae 

 
 

195 

cieszynianka wiosenna 

Hacquetia epipactis 

 
 

196 

dzięgiel (arcydzięgiel) litwor 

Angelica archangelica 

 
 

197 

mikołajek nadmorski 

Eryngium maritimum 

 
 

198 

selery (pęczyna) błotne (1) (2)  

Apium repens 

 
 

199 

selery węzłobaldachowe (1)  

Apium nodiflorum 

 
 

200 

starodub łąkowy (2)  

Ostericum palustre (Angelica palustris)  

 
   

bobrkowate 

Menyanthaceae 

 
 

201 

grzybieńczyk wodny 

Nymphoides peltata 

 
   

brzozowate 

Betulaceae 

 
 

202 

brzoza karłowata 

Betula nana 

 
 

203 

brzoza niska (2)  

Betula humilis 

 
 

204 

brzoza ojcowska (2)  

Betula x oycoviensis 

 
   

dymnicowate 

Fumariaceae 

 
 

205 

kokorycz drobna 

Corydalis pumila 

 
   

dziurawcowate 

Hypenricaceae 

 
 

206 

dziurawiec nadobny 

Hypericum pulchrum 

 
 

207 

dziurawiec wytworny (1) (2)  

Hypericum elegans 

 
   

dzwonkowate 

Campanulaceae 

 
 

208 

dzwonecznik wonny (1) (2)  

Adenophora lilifolia 

 
 

209 

dzwonek boloński (2)  

Campanula bononiensis 

 
 

210 

dzwonek brodaty 

Campanula barbata 

 
 

211 

dzwonek karkonoski (1)  

Campanula bohemica 

 
 

212 

dzwonek piłkowany (dzwonek lancetowaty) (1)  

Campanula serrata 

 
 

213 

dzwonek szerokolistny 

Campanula latifolia 

 
 

214 

dzwonek syberyjski (2)  

Campanula sibirica 

 
 

215 

lobelia jeziorna 

Lobelia dortmanna 

 
 

216 

zerwa kulista (zerwa główkowata)  

Phyteuma orbiculare 

 
   

fiołkowate 

Violaceae 

 
 

217 

fiołek bagienny 

Viola uliginosa 

 
 

218 

fiołek mokradłowy (2)  

Viola stagnina 

 
 

219 

fiołek torfowy 

Viola epipsila 

 
   

goryczkowate 

Gentianaceae 

 
 

220 

centuria - wszystkie gatunki 

Centaurium spp.  

 
 

221 

goryczka krzyżowa (2)  

Gentiana cruciata 

 
 

222 

goryczka wąskolistna (2)  

Gentiana pneumonanthe 

 
 

223 

goryczka - pozostałe gatunki 

Gentiana - pozostałe gatunki 

 
 

224 

goryczuszka (goryczka) bałtycka (2)  

Gentianella baltica 

 
 

225 

goryczuszka (goryczka) błotna (2)  

Gentianella uliginosa 

 
 

226 

goryczuszka (goryczka) czeska (1) (2)  

Gentianella bohemica 

 
 

227 

goryczuszka (goryczka) polna (2)  

Gentianella campestris 

 
 

228 

goryczuszka (goryczka) Wettsteina (2)  

Gentianella germanica 

 
 

229 

goryczuszka (goryczka) - pozostałe gatunki 

Gentianella - pozostałe gatunki 

 
 

230 

niebielistka (swercja) trwała (2)  

Swertia perennis 

 
   

goździkowate 

Caryophyllaceae 

 
 

231 

goździk kosmaty (2)  

Dianthus armeria 

 
 

232 

goździk lodowcowy (goździk lodnikowy)  

Dianthus glacialis 

 
 

233 

goździk lśniący 

Dianthus nitidus 

 
 

234 

goździk okazały 

Dianthus speciosus 

 
 

235 

goździk piaskowy 

Dianthus arenarius 

 
 

236 

goździk postrzępiony 

Dianthus plumarius 

 
 

237 

goździk pyszny (2)  

Dianthus superbus 

 
 

238 

goździk siny (2)  

Dianthus gratianopolitanus 

 
 

239 

goździk skupiony 

Dianthus compactus 

 
 

240 

lepnica litewska 

Silene lithuanica 

 
 

241 

łyszczec (gipsówka) wiechowaty 

Gypsophila paniculata 

 
 

242 

nadbrzeżyca nadrzeczna (2)  

Corrigiola litoralis 

 
   

gruboszowate 

Crassulaceae 

 
 

243 

rojnik górski 

Sempervivum montanum 

 
 

244 

rojownik (rojnik) pospolity 

Jovibarba sobolifera 

 
 

245 

rojownik (rojnik) włochaty 

Jovibarba hirta 

 
   

gruszyczkowate 

Pyrolaceae 

 
 

246 

pomocnik baldaszkowy 

Chimaphila umbellata 

 
   

grzybieniowate 

Nymphaeaceae 

 
 

247 

grążel drobny 

Nuphar pumila 

 
 

248 

grzybienie północne (grzybienie zapoznane)  

Nymphaea candida 

 
   

jaskrowate 

Ranunculaceae 

 
 

249 

ciemiernik czerwonawy 

Helleborus purpurascens 

 
 

250 

jaskier illiryjski (1) (2)  

Ranunculus illyricus 

 
 

251 

miłek wiosenny (2)  

Adonis vernalis 

 
 

252 

orlik pospolity 

Aquilegia vulgaris 

 
 

253 

pełnik - wszystkie gatunki (2)  

Trollius spp.  

 
 

254 

pluskwica europejska (pluskwica cuchnąca)  

Cimicifuga europaea 

 
 

255 

powojnik prosty 

Clematis recta 

 
 

256 

przylaszczka pospolita (przelaszczka trojanek)  

Hepatica nobilis 

 
 

257 

sasanka alpejska 

Pulsatilla alba 

 
 

258 

sasanka łąkowa (2)  

Pulsatilla pratensis 

 
 

259 

sasanka otwarta (sasanka dzwonkowata) (2)  

Pulsatilla patens 

 
 

260 

sasanka słowacka (1) (2)  

Pulsatilla slavica 

 
 

261 

sasanka wiosenna (2)  

Pulsatilla vernalis 

 
 

262 

sasanka zwyczajna (1) (2)  

Pulsatilla vulgaris 

 
 

263 

tojad - wszystkie gatunki 

Aconitum spp.  

 
 

264 

włosienicznik (jaskier) - wszystkie gatunki, z wyjątkiem włosienicznika krążkolistnego 

Batrachium spp., z wyjątkiem Batrachium circinatum 

 
 

265 

zawilec narcyzowy (zawilec narcyzowaty)  

Anemone narcissifolia 

 
 

266 

zawilec wielkokwiatowy (zawilec leśny) (2)  

Anemone sylvestris 

 
   

kłokoczkowate 

Staphyleaceae 

 
 

267 

kłokoczka południowa 

Staphylea pinnata 

 
   

komosowate 

Chenopodiaceae 

 
 

268 

soliród (solirodek) zielny (2)  

Salicornia europaea 

 
   

kotewkowate 

Trapaceae 

 
 

269 

kotewka orzech wodny (1) (2)  

Trapa natans 

 
   

krzyżowe 

Brassicaceae 

 
 

270 

pszonak pieniński (2)  

Erysimum pieninicum 

 
 

271 

rukiew — wszystkie gatunki 

Nasturtium spp.  

 
 

272 

warzucha polska (2)  

Cochlearia polonica 

 
 

273 

warzucha tatrzańska 

Cochlearia tatrae 

 
   

lnowate 

Linaceae 

 
 

274 

len austriacki 

Linum austriacum 

 
 

275 

len włochaty (2)  

Linum hirsutum 

 
 

276 

len złocisty (2)  

Linum flavum 

 
   

marzanowate 

Rubiaceae 

 
 

277 

przytulia krakowska (1) (2)  

Galium cracoviense 

 
 

278 

przytulia stepowa (2)  

Galium valdepilosum 

 
 

279 

przytulia sudecka 

Galium sudeticum 

 
   

motylkowate 

Fabaceae 

 
 

280 

groszek szerokolistny (2)  

Lathyrus latifolius 

 
 

281 

groszek wielkoprzylistkowy (2)  

Lathyrus pisiformis 

 
 

282 

groszek wschodniokarpacki 

Lathyrus laevigatus 

 
 

283 

ostrołódka kosmata (2)  

Oxytropis pilosa 

 
 

284 

szczodrzeniec zmienny (1) (2)  

Chamaecytisus albus 

 
   

nawodnikowate 

Elatinaceae 

 
 

285 

nawodnik — wszystkie gatunki 

Elatine spp.  

 
   

oliwnikowate 

Elaeagnaceae 

 
 

286 

rokitnik zwyczajny 

Hippophae rhamnoides 

 
   

pierwiosnkowate 

Primulaceae 

 
 

287 

cyklamen purpurowy (1)  

Cyclamen purpurascens 

 
 

288 

miecznik nadmorski (2)  

Glaux maritima 

 
 

289 

pierwiosnek (pierwiosnka) — wszystkie gatunki, z wyjątkiem pierwiosnka (pierwiosnki) wyniosłego i pierwiosnka (pierwiosnki) lekarskiego 

Primula spp., z wyjątkiem Primula elatior i Primula veris 

 
 

290 

zarzyczka (kortusa) górska 

Cortusa matthioli 

 
   

pływaczowate 

Lentibulariaceae 

 
 

291 

pływacz — wszystkie gatunki 

Utricularia spp.  

 
 

292 

tłustosz — wszystkie gatunki 

Pinguicula spp.  

 
   

portulakowate 

Portulacaceae 

 
 

293 

zdrojek źródlany 

Montia fontana 

 
   

przewiertniowate 

Caprifoliaceae 

 
 

294 

wiciokrzew (suchokrzew) pomorski 

Lonicera periclymenum 

 
 

295 

zimoziół (linnea) północny 

Linnaea borealis 

 
   

psiankowate 

Solanaceae 

 
 

296 

lulecznica kraińska 

Scopolia carniolica 

 
 

297 

pokrzyk wilcza-jagoda 

Atropa belladonna 

 
   

rosiczkowate 

Droseraceae 

 
 

298 

aldrowanda pęcherzykowata (1) (2)  

Aldrovanda vesiculosa 

 
 

299 

rosiczka - wszystkie gatunki 

Drosera spp.  

 
   

różowate 

Rosaceae 

 
 

300 

jarząb brekinia (brzęk)  

Sorbus torminalis 

 
 

301 

jarząb szwedzki 

Sorbus intermedia 

 
 

302 

malina moroszka 

Rubus chamaemorus 

 
 

303 

parzydło leśne 

Aruncus sylvestris 

 
 

304 

pięciornik śląski (1) (2)  

Potentilla silesiaca 

 
 

305 

róża francuska (2)  

Rosa gallica 

 
 

306 

rzepik szczeciniasty 

Agrimonia pilosa 

 
 

307 

tawuła średnia (1)  

Spiraea media 

 
 

308 

wiśnia karłowata (2)  

Cerasus fruticosa 

 
   

rutowate 

Rutaceae 

 
 

309 

dyptam jesionolistny (1)  

Dictamnus albus 

 
   

sandałowcowate 

Santalaceae 

 
 

310 

leniec bezpodkwiatkowy (2)  

Thesium ebracteatum 

 
   

skalnicowate 

Saxifragaceae 

 
 

311 

skalnica gronkowa 

Saxifraga paniculata 

 
 

312 

skalnica torfowiskowa (1)  

Saxifraga hirculus 

 
   

szczeciowate 

Dipsacaceae 

 
 

313 

czarcikęsik Kluka (2)  

Succisella inflexa 

 
   

szorstkolistne 

Boraginaceae 

 
 

314 

żmijowiec czerwony (1) (2)  

Echium russicum 

 
   

trędownikowate 

Scrophulariaceae 

 
 

315 

gnidosz - wszystkie gatunki 

Pedicularis spp.  

 
 

316 

konitrut błotny (2)  

Gratiola officinalis 

 
 

317 

lnica wonna (1)  

Linaria odora 

 
 

318 

lindernia mułowa (1)  

Lindernia procumbens 

 
 

319 

naparstnica zwyczajna 

Digitalis grandiflora 

 
 

320 

tocja alpejska 

Tozzia alpina 

 
   

wawrzynkowate 

Thymelaeaceae 

 
 

321 

wawrzynek główkowaty (1) (2)  

Daphne cneorum 

 
 

322 

wawrzynek wilczełyko 

Daphne mezereum 

 
   

wargowe 

Lamiaceae 

 
 

323 

miodownik melisowaty (miodownik wielkokwiatowy)  

Melittis melissophyllum 

 
 

324 

pszczelnik wąskolistny 

Dracocephalum ruyschiana 

 
   

wielosiłowate 

Polemoniaceae 

 
 

325 

wielosił błękitny (2)  

Polemonium coeruleum 

 
   

wierzbowate 

Salicaceae 

 
 

326 

wierzba borówkolistna (2)  

Salix myrtilloides 

 
 

327 

wierzba lapońska (1) (2)  

Salix lapponum 

 
   

wilczomleczowate 

Euphorbiaceae 

 
 

328 

wilczomlecz (ostromlecz) pstry (2)  

Euphorbia epithymoides 

 
   

wrześniowate 

Myricaceae 

 
 

329 

woskownica europejska (2)  

Myrica gale 

 
   

wrzosowate 

Ericaceae 

 
 

330 

bagno zwyczajne 

Ledum palustre 

 
 

331 

chamedafne północna 

Chamaedaphne calyculata 

 
 

332 

mącznica lekarska 

Arctostaphylos uva-ursi 

 
 

333 

różanecznik żółty (2)  

Rhododendron luteum 

 
 

334 

wrzosiec bagienny 

Erica tetralix 

 
   

zarazowate 

Orobanchaceae 

 
 

335 

zaraza - wszystkie gatunki 

Orobanche spp.  

 
   

złożone 

Asteraceae 

 
 

336 

arnika górska (2)  

Arnica montana 

 
 

337 

aster gawędka 

Aster amellus 

 
 

338 

aster solny (2)  

Aster tripolium 

 
 

339 

chryzantema (złocień) Zawadzkiego 

Dendranthema zawadzkii  

 
 

340 

dziewięćsił popłocholistny (2)  

Carlina onopordifolia 

 
 

341 

dziewięćsił bezłodygowy 

Carlina acaulis 

 
 

342 

języczka syberyjska (1) (2)  

Ligularia sibirica 

 
 

343 

omieg górski 

Doronicum austriacum 

 
 

344 

ostrożeń pannoński (2)  

Cirsium pannonicum 

 
 

345 

ożota zwyczajna (2)  

Linosyris vulgaris 

 
 

346 

sierpik różnolistny (2)  

Serratula lycopifolia 

 
 

347 

szarotka alpejska 

Leontopodium alpinum 

 
 

348 

wężymord stepowy (2)  

Scorzonera purpurea 

 
   

JEDNOLIŚCIENNE 

LILIOPSIDA 

 
   

amarylkowate 

Amaryllidaceae 

 
 

349 

śnieżyczka przebiśnieg 

Galanthus nivalis 

 
 

350 

śnieżyca wiosenna 

Leucoium vernum 

 
   

bagnicowate 

Scheuchzeriaceae 

 
 

351 

bagnica torfowa 

Scheuchzeria palustris 

 
   

jezierzowate 

Najadaceae 

 
 

352 

jezierza giętka (1) (2)  

Najas flexilis 

 
 

353 

jezierza mniejsza 

Najas minor 

 
   

kosaćcowate 

Iridaceae 

 
 

354 

kosaciec bezlistny (2)  

Iris aphylla 

 
 

355 

kosaciec syberyjski (2)  

Iris sibirica 

 
 

356 

mieczyk błotny (1) (2)  

Gladiolus paluster 

 
 

357 

mieczyk dachówkowaty (2)  

Gladiolus imbricatus 

 
 

358 

szafran spiski (2)  

Crocus scepusiensis 

 
   

liliowate 

Liliaceae 

 
 

359 

cebulica dwulistna (oszloch)  

Scilla bifolia 

 
 

360 

ciemiężyca (ciemierzyca) biała (2)  

Veratrum album 

 
 

361 

ciemiężyca (ciemierzyca) czarna (1)  

Veratrum nigrum 

 
 

362 

ciemiężyca (ciemierzyca) zielona 

Veratrum lobelianum 

 
 

363 

czosnek syberyjski 

Allium sibiricum 

 
 

364 

kosatka kielichowa (2)  

Tofieldia calyculata 

 
 

365 

liczydło górskie 

Streptopus amplexifolius 

 
 

366 

lilia bulwkowata (2)  

Lilium bulbiferum 

 
 

367 

lilia złotogłów 

Lilium martagon 

 
 

368 

pajęcznica liliowata (2)  

Anthericum liliago 

 
 

369 

szachownica kostkowata (1) (2)  

Fritillaria meleagris 

 
 

370 

szafirek miękkolistny (2)  

Muscari comosum 

 
 

371 

śniadek cienkolistny (2)  

Ornithogalum collinum 

 
 

372 

śniadek - pozostałe gatunki 

Ornithogalum - pozostałe gatunki 

 
 

373 

zimowit jesienny (2)  

Colchicum autumnale 

 
   

obrazkowate 

Araceae 

 
 

374 

obrazki alpejskie 

Arum alpinum 

 
 

375 

obrazki plamiste 

Arum maculatum 

 
   

rdestnicowate 

Potamogetonaceae 

 
 

376 

rdestniczka (rdestnica) gęsta (1) (2)  

Groenlandia densa 

 
   

storczykowate 

Orchidaceae 

 
 

377 

buławnik - wszystkie gatunki 

Cephalanthera spp.  

 
 

378 

dwulistnik muszy (2)  

Ophrys insectifera 

 
 

379 

gnieźnik leśny 

Neottia nidus-avis 

 
 

380 

gołek białawy 

Leucorchis albida 

 
 

381 

gółka długoostrogowa (2)  

Gymnadenia conopsea 

 
 

382 

gółka wonna 

Gymnadenia odoratissima 

 
 

383 

kręczynka jesienna (1) (2)  

Spiranthes spiralis 

 
 

384 

kruszczyk - wszystkie gatunki 

Epipactis spp.  

 
 

385 

kukuczka kapturkowata 

Neottianthe cucullata 

 
 

386 

kukułka (storczyk) - wszystkie gatunki (2)  

Dactylorhiza spp.  

 
 

387 

lipiennik Loesela (1) (2)  

Liparis loeselii 

 
 

388 

listera jajowata 

Listera ovata 

 
 

389 

listera sercowata 

Listera cordata 

 
 

390 

miodokwiat krzyżowy (1)  

Herminium monorchis 

 
 

391 

obuwik pospolity (1) (2)  

Cypripedium calceolus 

 
 

392 

ozorka zielona (2)  

Coeloglossum viride 

 
 

393 

podkolan biały 

Platanthera bifolia 

 
 

394 

podkolan zielonawy 

Platanthera chlorantha 

 
 

395 

potrostek alpejski 

Chamorchis alpina 

 
 

396 

storczyca kulista (2)  

Traunsteinera globosa 

 
 

397 

storczyk - wszystkie gatunki (2)  

Orchis spp.  

 
 

398 

storzan bezlistny 

Epipogium aphyllum 

 
 

399 

tajęża jednostronna 

Goodyera repens 

 
 

400 

wątlik błotny 

Hammarbya paludosa 

 
 

401 

wyblin jednolistny 

Malaxis monophyllos 

 
 

402 

żłobik koralowy 

Corallorhiza trifida 

 
   

trawy 

Poaceae 

 
 

403 

kostrzewa ametystowa 

Festuca amethystina 

 
 

404 

ostnica - wszystkie gatunki (2)  

Stipa spp.  

 
 

405 

perłówka siedmiogrodzka 

Melica transsylvanica 

 
 

406 

wiechlina (wyklina) granitowa 

Poa granitica 

 
 

407 

koleantus delikatny 

Coleanthus subtilis 

 
   

turzycowate 

Cyperaceae 

 
 

408 

kłoć wiechowata 

Cladium mariscus 

 
 

409 

marzyca czarniawa 

Schoenus nigricans 

 
 

410 

marzyca ruda 

Schoenus ferrugineus 

 
 

411 

ponikło kraińskie 

Eleocharis carniolica 

 
 

412 

ponikło wielołodygowe 

Eleocharis multicaulis 

 
 

413 

przygietka brunatna 

Rhynchospora fusca 

 
 

414 

turzyca bagienna 

Carex limosa 

 
 

415 

turzyca Davalla (2)  

Carex davalliana 

 
 

416 

turzyca delikatna 

Carex supina 

 
 

417 

turzyca patagońska 

Carex magellanica 

 
 

418 

turzyca pchla (2)  

Carex pulicaris 

 
 

419 

turzyca rozsunięta 

Carex divulsa 

 
 

420 

turzyca strunowa 

Carex chordorrhiza 

 
 

421 

turzyca życicowa 

Carex loliacea 

 
 

422 

turzyca żytowata (2)  

Carex secalina 

 
 

423 

wełnianeczka alpejska 

Baeothryon alpinum 

 
 

424 

wełnianeczka darniowa 

Baeothryon caespitosum 

 
 

425 

wełnianka delikatna (1)  

Eriophorum gracile 

 
   

żabieńcowate 

Alismataceae 

 
 

426 

elisma wodna (1)  

Luronium natans 

 
 

427 

kaldesia dziewięciornikowata (1) (2)  

Caldesia parnassifolia 

 
   

zosterowate 

Zosteraceae 

 
 

428 

zostera morska 

Zostera marina 

 
         

Objaśnienia:  
* Gatunki roślin zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne, które wyróżniono następująco:  
- wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD,  
- małymi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy rodzin.  
Nazwy łacińskie gatunków, rodzin i gromad wyróżniono dodatkowo czcionką pochyłą.  
(1) - gatunki, dla których nie stosuje się określonych w § 7 rozporządzenia odstępstw od zakazów.  
(2) - gatunki wymagające ochrony czynnej.  
** Brak nazwy polskiej.  

Załącznik nr 2

GATUNKI DZIKO WYSTĘPUJĄCYCH ROŚLIN OBJĘTYCH OCHRONĄ CZĘŚCIOWĄ*

         
 

Lp. 

Nazwa polska 

Nazwa łacińska 

 
   

KRASNOROSTY 

RHODOPHYTA 

 
   

rozróżkowate 

Ceramiaceae 

 
 

** 

Ceramium circinatum 

 
 

** 

Ceramium diaphanum 

 
 

** 

Ceramium rubrum 

 
 

** 

Ceramium tenuicorne 

 
   

WĄTROBOWCE 

MARCHANTIOPHYTA 

 
   

łuskolistowate 

Lepidoziaceae 

 
 

biczyca trójwrębna 

Bazzania trilobata 

 
   

piórkowcowate 

Trichocoleaceae 

 
 

piórkowiec kutnerowaty 

Trichocolea tomentella 

 
   

rzęsiakowate 

Ptilidiaceae 

 
 

rzęsiak pospolity 

Ptilidium ciliare 

 
   

skosatkowate 

Plagiochilaceae 

 
 

skosatka zanokcicowata 

Plagiochila asplenioides 

 
   

MCHY 

BRYOPHYTA 

 
   

bielistkowate 

Leucobryaceae 

 
 

bielistka siwa 

Leucobryum glaucum 

 
 

10 

bielistka jałowcowata 

Leucobryum juniperoideum 

 
   

drabikowate 

Climaciaceae 

 
 

11 

drabik drzewkowaty 

Climacium dendroides 

 
   

gajnikowate 

Hylocomiaceae 

 
 

12 

fałdownik nastroszony 

Rhytidiadelphus squarrosus 

 
 

13 

fałdownik szeleszczący 

Rhytidiadelphus triquetrus 

 
 

14 

gajnik lśniący 

Hylocomium splendens 

 
 

15 

rokietnik pospolity 

Pleurozium schreberi 

 
   

krótkoszowate 

Brachytheciaceae 

 
 

16 

brodawkowiec czysty 

Pseudoscleropodium purum 

 
 

17 

dzióbkowiec bruzdowany 

Eurhynchium striatum 

 
 

18 

dzióbkowiec Zetterstedta 

Eurhynchium angustirete 

 
   

krzywoszyjowate 

Amblystegiaceae 

 
 

19 

limprichtia długokończysta 

Limprichtia revolvens 

 
 

20 

limprichtia pośrednia 

Limprichtia cossonii 

 
   

płonnikowate 

Polytrichaceae 

 
 

21 

płonnik cienki 

Polytrichum strictum 

 
 

22 

płonnik pospolity 

Polytrichum commune 

 
   

próchniczkowate 

Aulacomniaceae 

 
 

23 

próchniczek błotny 

Aulacomnium palustre 

 
   

rokietowate 

Hypnaceae 

 
 

24 

mokradłoszka zaostrzona 

Calliergonella cuspidata 

 
 

25 

piórosz pierzasty 

Ptilium crista-castrensis 

 
 

26 

płaszczeniec marszczony 

Buckiella undulata 

 
   

torfowcowate 

Sphagnaceae 

 
 

27 

torfowiec kończysty 

Sphagnum fallax 

 
 

28 

torfowiec nastroszony 

Sphagnum squarrosum 

 
   

tujowcowate 

Thuidiaceae 

 
 

29 

jodłówka pospolita 

Abietinella abietina 

 
 

30 

tujowiec - wszystkie gatunki 

Thuidium spp. 

 
   

widłozębowate 

Dicranaceae 

 
 

31 

widłoząb kędzierzawy 

Dicranum polysetum 

 
 

32 

widłoząb miotłowy 

Dicranum scoparium 

 
   

DWULIŚCIENNE 

MAGNOLIOPSIDA 

 
   

araliowate 

Araliaceae 

 
 

33 

bluszcz pospolity 

Hedera helix 

 
   

bobrkowate 

Menyanthaceae 

 
 

34 

bobrek trójlistkowy 

Menyanthes trifoliata 

 
   

grzybieniowate 

Nymphaeaceae 

 
 

35 

grążel żółty 

Nuphar lutea 

 
 

36 

grzybienie białe 

Nymphaea alba 

 
   

kokornakowate 

Aristolochiaceae 

 
 

37 

kopytnik pospolity 

Asarum europaeum 

 
   

marzanowate 

Rubiaceae 

 
 

38 

przytulia (marzanka) wonna 

Galium odoratum 

 
   

motylkowate 

Fabaceae 

 
 

39 

wilżyna - wszystkie gatunki 

Ononis spp.  

 
   

pierwiosnkowate 

Primulaceae 

 
 

40 

pierwiosnek (pierwiosnka) lekarski 

Primula veris 

 
 

41 

pierwiosnek (pierwiosnka) wyniosły 

Primula elatior 

 
   

przewiertniowate 

Caprifoliaceae 

 
 

42 

kalina koralowa 

Viburnum opulus 

 
   

skalnicowate 

Saxifragaceae 

 
 

43 

porzeczka czarna 

Ribes nigrum 

 
   

szakłakowate 

Rhamnaceae 

 
 

44 

kruszyna pospolita 

Frangula alnus 

 
   

toinowate 

Apocynaceae 

 
 

45 

barwinek pospolity 

Vinca minor 

 
   

złożone 

Asteraceae 

 
 

46 

kocanki piaskowe 

Helichrysum arenarium 

 
   

JEDNOLIŚCIENNE 

LILIOPSIDA 

 
   

liliowate 

Liliaceae 

 
 

47 

czosnek niedźwiedzi 

Allium ursinum 

 
 

48 

konwalia majowa 

Convallaria majalis 

 
   

trawy 

Poaceae 

 
 

49 

turówka leśna 

Hierochloë australis 

 
 

50 

turówka wonna 

Hierochloë odorata 

 
   

turzycowate 

Cyperaceae 

 
 

51 

turzyca piaskowa 

Carex arenaria 

 
         

Objaśnienia:  
* Gatunki roślin zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne, które wyróżniono następująco:  
- wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD,  
- małymi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy rodzin.  
Nazwy łacińskie gatunków, rodzin i gromad wyróżniono dodatkowo czcionką pochyłą.  
** Brak nazwy polskiej.  

Załącznik nr 3

GATUNKI DZIKO WYSTĘPUJĄCYCH ROŚLIN OBJĘTYCH OCHRONĄ CZĘŚCIOWĄ, KTÓRE MOGĄ BYĆ POZYSKIWANE, ORAZ SPOSOBY ICH POZYSKIWANIA*

           
 

Lp. 

Nazwa polska 

Nazwa łacińska 

Sposób pozyskiwania 

 
   

MCHY 

BRYOPHYTA 

   
   

gajnikowate 

Hylocomiaceae 

   
 

fałdownik nastroszony 

Rhytidiadelphus squarrosus 

ręczny zbiór darni 

 
 

rokietnik pospolity 

Pleurozium schreberi 

ręczny zbiór darni 

 
   

krótkoszowate 

Brachytheciaceae 

   
 

brodawkowiec czysty 

Pseudoscleropodium purum 

ręczny zbiór darni 

 
   

torfowcowate 

Sphagnaceae 

   
 

torfowiec kończysty 

Sphagnum fallax 

ręczny zbiór darni 

 
   

widłozębowate 

Dicranaceae 

   
 

widłoząb kędzierzawy 

Dicranum polysetum 

ręczny zbiór darni 

 
 

widłoząb miotłowy 

Dicranum scoparium 

ręczny zbiór darni 

 
   

DWULIŚCIENNE 

MAGNOLIOPSIDA 

   
   

bobrkowate 

Menyanthaceae 

   
 

bobrek trójlistkowy 

Menyanthes trifoliata 

ścinanie ziela narzędziami ręcznymi 

 
   

kokornakowate 

Aristolochiaceae 

   
 

kopytnik pospolity 

Asarum europaeum 

ręczny zbiór ziela 

 
   

marzanowate 

Rubiaceae 

   
 

przytulia (marzanka) wonna 

Galium odoratum 

ścinanie ziela narzędziami ręcznymi 

 
   

skalnicowate 

Saxifragaceae 

   
 

10 

porzeczka czarna 

Ribes nigrum 

ręczny zbiór liści 

 
   

szakłakowate 

Rhamnaceae 

   
 

11 

kruszyna pospolita 

Frangula alnus 

zdzieranie kory ze ściętych pędów 

 
   

złożone 

Asteraceae 

   
 

12 

kocanki piaskowe 

Helichrysum arenarium 

ścinanie i zrywanie pędów kwiatostanowych 

 
   

JEDNOLIŚCIENNE 

LILIOPSIDA 

   
   

liliowate 

Liliaceae 

   
 

13 

konwalia majowa 

Convallaria majalis 

ręczny zbiór kwiatostanów 

 
   

trawy 

Poaceae 

   
 

14 

turówka leśna 

Hierochloë australis 

ścinanie ziela narzędziami ręcznymi 

 
           

Objaśnienia:  
* Gatunki roślin zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne, które wyróżniono następująco:  
- wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD,  
- małymi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy rodzin.  
Nazwy łacińskie gatunków, rodzin i gromad wyróżniono dodatkowo czcionką pochyłą.  

Załącznik nr 4

GATUNKI DZIKO WYSTĘPUJĄCYCH ROŚLIN WYMAGAJĄCYCH USTALENIA STREF OCHRONY ICH OSTOI LUB STANOWISK*

           
 

Lp. 

Nazwa polska 

Nazwa łacińska 

Wielkość strefy ochrony 

 
   

PAPROTNIKI 

PTERIDOPHYTA 

   
   

poryblinowate 

Isoëtaceae 

   
 

poryblin kolczasty 

Isoëtes echinospora 

cały zbiornik wodny, w którym występuje 

 
   

zanokcicowate 

Aspleniaceae 

   
 

zanokcica ciemna 

Asplenium adulterinum 

w promieniu 30 m od granic stanowiska 

 
 

zanokcica klinowata 

Asplenium cuneifolium 

w promieniu 30 m od granic stanowiska 

 
 

zanokcica serpentynowa 

Asplenium adiantum-nigrum 

w promieniu 30 m od granic stanowiska 

 
   

** 

Hymenophyllaceae 

   
 

włosocień cienisty 

Trichomanes speciosum 

w promieniu 100 m od granic stanowiska 

 
   

DWULIŚCIENNE 

MAGNOLIOPSIDA 

   
   

rosiczkowate 

Droseraceae 

   
 

aldrowanda pęcherzykowata 

Aldrovanda vesiculosa 

cały zbiornik wodny, w którym występuje 

 
   

JEDNOLIŚCIENNE 

LILIOPSIDA 

   
   

liliowate 

Liliaceae 

   
 

ciemiężyca czarna 

Veratrum nigrum 

w promieniu 50 m od granic stanowiska 

 
   

storczykowate 

Orchidaceae 

   
 

kukuczka kapturkowata 

Neottianthe cucullata 

w promieniu 100 m od granic stanowiska 

 
 

miodokwiat krzyżowy 

Herminium monorchis 

całe torfowisko, na którym występuje 

 
   

żabieńcowate 

Alismataceae 

   
 

10 

elisma wodna 

Luronium natans 

cały zbiornik wodny, w którym występuje 

 
           

Objaśnienia:  
* Gatunki roślin zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne, które wyróżniono następująco:  
- wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD,  
- małymi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy rodzin.  
Nazwy łacińskie gatunków, rodzin i gromad wyróżniono dodatkowo czcionką pochyłą.   
** Brak nazwy polskiej.