ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA(1)

z dnia 9 lipca 2004 r.

w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną

Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje:  

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) gatunki dziko występujących grzybów:  
a) objętych ochroną ścisłą,  
b) objętych ochroną częściową,  
c) objętych ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane, oraz sposoby ich pozyskiwania,  
d) wymagających ustalenia stref ochrony ich ostoi lub stanowisk oraz wielkość tych stref;  
2) zakazy właściwe dla poszczególnych gatunków lub grup gatunków grzybów i odstępstwa od zakazów;  
3) sposoby ochrony gatunków grzybów.  

§ 2. Gatunki, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. Gatunki, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b, są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. Gatunki, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. c, oraz sposoby ich pozyskiwania, są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. Gatunki, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. d, oraz wielkość stref ochrony ich ostoi lub stanowisk, są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 6. 1. W stosunku do dziko występujących grzybów należących do gatunków, o których mowa w § 2, wprowadza się następujące zakazy:  

1) zrywania, niszczenia i uszkadzania;  
2) niszczenia ich siedlisk i ostoi;  
3) dokonywania zmian stosunków wodnych, stosowania środków chemicznych, niszczenia ściółki leśnej i gleby w ostojach;  
4) pozyskiwania, zbioru, przetrzymywania, posiadania, preparowania i przetwarzania całych grzybów i ich części;  
5) zbywania, nabywania, oferowania do sprzedaży, wymiany i darowizny grzybów żywych, martwych, przetworzonych i spreparowanych, a także ich części i produktów pochodnych;  
6) wwożenia z zagranicy i wywożenia poza granicę państwa grzybów żywych, martwych, przetworzonych i spreparowanych, a także ich części i produktów pochodnych.  
2. W stosunku do dziko występujących grzybów należących do gatunków, o których mowa w § 3 i 4, wprowadza się następujące zakazy:  
1) zrywania, niszczenia i uszkadzania;  
2) niszczenia ich siedlisk i ostoi;  
3) dokonywania zmian stosunków wodnych, stosowania środków chemicznych, niszczenia ściółki leśnej i gleby w ostojach;  
4) pozyskiwania, zbioru.  

§ 7. 1. Zakazy, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 pkt 1-3, w stosunku do dziko występujących grzybów należących do gatunków, o których mowa w § 2 i 3, z wyjątkiem gatunków oznaczonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia symbolem (1), nie dotyczą:  

1) wykonywania czynności związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej, jeżeli technologia prac uniemożliwia przestrzeganie zakazów;  
2) usuwania grzybów niszczących materiały lub obiekty budowlane.  
2. Zakazy, o których mowa w § 6 ust. 2, w stosunku do dziko występujących grzybów należących do gatunków, o których mowa w § 4, nie dotyczą pozyskiwania grzybów lub ich części i produktów pochodnych przez podmioty, które uzyskały zezwolenie wojewody na ich pozyskiwanie.  

§ 8. Sposoby ochrony gatunków dziko występujących grzybów polegają w szczególności na:

1) zabezpieczaniu ostoi i stanowisk grzybów przed zagrożeniami zewnętrznymi;  
2) zapewnianiu obecności i ochronie różnego rodzaju podłoża, na którym rozwijają się chronione gatunki grzybów, w szczególności:  
a) drzew w odpowiednim wieku i gatunku,  
b) rozkładającego się drewna,  
c) skał i głazów;  
3) wykonywaniu zabiegów ochronnych utrzymujących właściwy stan siedliska grzybów, w szczególności:  
a) utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwych dla gatunku stosunków świetlnych,  
b) utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwego dla gatunku stanu gleby,  
c) utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwych dla gatunku stosunków wodnych,  
d) koszeniu siedliska, w sposób właściwy dla gatunku,  
e) wypasie zwierząt gospodarskich na obszarze siedliska, w sposób właściwy dla gatunku chronionego,  
f) regulowaniu liczebności roślin, grzybów i zwierząt mających wpływ na chronione gatunki;  
4) obserwacji i dokumentowaniu (monitoring) stanowisk, ostoi i populacji gatunków;  
5) zabezpieczaniu reprezentatywnej części populacji przez ochronę ex situ;  
6) przywracaniu grzybów z hodowli ex situ do środowiska przyrodniczego;  
7) przenoszeniu grzybów zagrożonych na nowe stanowiska;  
8) edukacji w zakresie rozpoznawania gatunków chronionych i sposobów ich ochrony;  
9) promowaniu technologii prac związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej i leśnej, umożliwiających zachowanie ostoi i stanowisk gatunków chronionych.  

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie(2) po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. (poz. 1765)

Załącznik nr 1

GATUNKI DZIKO WYSTĘPUJĄCYCH GRZYBÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ*

         
 

Lp. 

Nazwa polska 

Nazwa łacińska 

 
   

GRZYBY 

FUNGI 

 
   

borowikowate 

Boletaceae 

 
 

borowik korzeniasty 

Boletus radicans 

 
 

borowik królewski 

Boletus regius 

 
 

borowik (podgrzybek) pasożytniczy 

Boletus (Xerocomus) parasiticus 

 
 

poroblaszek żółtoczerwony 

Phylloporus pelletieri 

 
 

szyszkowiec łuskowaty 

Strobilomyces strobilaceus 

 
   

czarkowate 

Sarcoscyphaceae 

 
 

czareczka długotrzonkowa 

Microstoma protracta 

 
 

czarka - wszystkie gatunki 

Sarcoscypha spp.  

 
   

flagowcowate 

Meripilaceae 

 
 

flagowiec olbrzymi 

Meripilus giganteus 

 
 

jamczatka białobrunatna 

Antrodia albobrunnea 

 
 

10 

żagwica listkowata 

Grifola frondosa 

 
   

gąskowate 

Tricholomataceae 

 
 

11 

dwupierścieniak cesarski 

Catathelasma imperiale 

 
 

12 

gąska olbrzymia 

Tricholoma colossus 

 
 

13 

wilgotnica czapeczkowata 

Hygrocybe calyptriformis 

 
   

gwiazdoszowate 

Geastraceae 

 
 

14 

gwiazdosz - wszystkie gatunki 

Geastrum spp.  

 
 

15 

wieloporek gwiaździsty 

Myriostoma coliforme 

 
   

jodłownicowate 

Bondarzewiaceae 

 
 

16 

jodłownica górska 

Bondarzewia mesenterica 

 
   

kisielcowate 

Exidiaceae 

 
 

17 

płomykówka galaretowata 

Tremiscus helvelloides 

 
   

kolcownicowate 

Bankeraceae 

 
 

18 

kolczakówka - wszystkie gatunki 

Hydnellum spp. 

 
 

19 

sarniak - wszystkie gatunki 

Sarcodon spp.  

 
 

20 

szaraczek tuseczkowaty 

Boletopsis grisea 

 
   

kustrzebkowate 

Pezizaceae 

 
 

21 

koronica ozdobna 

Sarcosphaera coronaria 

 
   

lakownicowate 

Ganodermataceae 

 
 

22 

lakownica lśniąca 

Ganoderma lucidum 

 
   

maślakowate 

Suillaceae 

 
 

23 

maślak (borowiec) dęty 

Suillus (Boletinus) cavipes 

 
 

24 

maślak trydencki 

Suillus tridentinus 

 
 

25 

maślak żółtawy 

Suillus flavidus 

 
   

miękuszowate 

Hapalopilaceae 

 
 

26 

miękusz szafranowy 

Hapalopilus croceus 

 
   

ozorkowate 

Fistulinaceae 

 
 

27 

ozorek dębowy 

Fistulina hepatica 

 
   

pałeczkowate 

Tulostomataceae 

 
 

28 

pałeczka - wszystkie gatunki 

Tulostoma spp.  

 
   

pniarkowate 

Fomitopsidaceae 

 
 

29 

amylek lapoński 

Amylocystis lapponica 

 
 

30 

pniarek (modrzewnik) lekarski (1)  

Fomitopsis (Laricifomes) officinalis 

 
 

31 

pniarek różowy 

Fomitopsis rosea 

 
   

purchawkowate 

Lycoperdaceae 

 
 

32 

kurzawka bagienna 

Bovista paludosa 

 
 

33 

purchawica olbrzymia 

Langermannia gigantea 

 
   

siatkolistowate 

Gomphaceae 

 
 

34 

buławka obcięta 

Clavariadelphus truncatus 

 
 

35 

buławka pałeczkowata 

Clavariadelphus pistillaris 

 
 

36 

buławka spłaszczona 

Clavariadelphus ligula 

 
 

37 

siatkolist maczugowaty 

Gomphus clavatus 

 
   

smardzowate 

Morchellaceae 

 
 

38 

krążkówka żyłkowana 

Disciotis venosa 

 
 

39 

naparstniczka czeska 

Verpa bohemica 

 
 

40 

naparstniczka stożkowata 

Verpa conica 

 
 

41 

smardz jadalny 

Morchella esculenta 

 
 

42 

smardz półwolny 

Morchella gigas 

 
 

43 

smardz stożkowaty 

Morchella conica 

 
 

44 

smardz wyniosły 

Morchella elata 

 
   

soplówkowate 

Hericiaceae 

 
 

45 

soplówka - wszystkie gatunki 

Hericium spp.  

 
   

sromotnikowate 

Phallaceae 

 
 

46 

mądziak psi 

Mutinus caninus 

 
 

47 

sromotnik fiołkowy 

Phallus hadriani 

 
   

szmaciakowate 

Sparassidaceae 

 
 

48 

szmaciak - wszystkie gatunki 

Sparassis spp.  

 
   

tęgoskórowate 

Sclerodermataceae 

 
 

49 

promieniak wilgociomierz 

Astraeus hygrometricus 

 
   

truflowate 

Tuberaceae 

 
 

50 

trufla wgłębiona 

Tuber mesentericum 

 
   

żagwiowate 

Polyporaceae 

 
 

51 

oranżowiec bladożółty 

Pycnoporellus alboluteus 

 
 

52 

żagiew okółkowa 

Polyporus umbellatus 

 
   

POROSTY 

LICHENES 

 
   

chrobotkowate 

Cladoniaceae 

 
 

53 

chrobotek alpejski 

Cladonia stellaris 

 
 

54 

chrobotek czarniawy 

Cladonia stygia 

 
 

55 

karlinka brodawkowata 

Pycnothelia papillaria 

 
   

chróścikowate 

Stereocaulaceae 

 
 

56 

chróścik - wszystkie gatunki 

Stereocaulon spp.  

 
   

czasznikowate 

Icmadophilaceae 

 
 

57 

czasznik modrozielony 

Icmadophila ericetorum 

 
   

granicznikowate 

Lobariaceae 

 
 

58 

granicznik - wszystkie gatunki (1)  

Lobaria spp.  

 
 

59 

podgranicznik - wszystkie gatunki (1)  

Sticta spp.  

 
 

60 

tarczynka przygraniczna (1)  

Lobarina scrobiculata 

 
   

kruszownicowate 

Umbilicariaceae 

 
 

61 

kruszownica - wszystkie gatunki 

Umbilicaria spp.  

 
 

62 

pęcherzyca nadobna 

Lasallia pustulata 

 
   

obrostowate 

Physciaceae 

 
 

63 

obrostnica - wszystkie gatunki 

Anaptychia spp.  

 
 

64 

turzynka okazała (1)  

Heterodermia speciosa 

 
   

odnożycowate 

Ramalinaceae 

 
 

65 

odnożyca rynienkowata (1)  

Ramalina calicaris 

 
 

66 

odnożyca włosowata (1)  

Ramalina thrausta 

 
 

67 

odnożyca - pozostałe gatunki 

Ramalina - pozostałe gatunki 

 
   

pawężnicowate 

Peltigeraceae 

 
 

68 

dołczanka - wszystkie gatunki 

Solorina spp.  

 
 

69 

pawężnica - wszystkie gatunki 

Peltigera spp.  

 
   

pawężniczkowate 

Nephromataceae 

 
 

70 

pawężniczka - wszystkie gatunki 

Nephroma spp. 

 
   

puchlinkowate 

Thelotremaceae 

 
 

71 

puchlinka ząbkowata 

Thelotrema lepadinum 

 
   

tarczownicowate 

Parmeliaceae 

 
 

72 

biedronecznik - wszystkie gatunki 

Punctelia spp.  

 
 

73 

brunka Delisa 

Neofuscelia delisei 

 
 

74 

czerniaczek alpejski 

Allantoparmelia alpicola 

 
 

75 

cienik - wszystkie gatunki 

Pseudephebe spp.  

 
 

76 

kobiernik - wszystkie gatunki (1)  

Parmotrema spp.  

 
 

77 

koralinka rozgałęziona 

Allocetraria madreporiformis 

 
 

78 

mąklik otrębiasty 

Pseudevernia furfuracea 

 
 

79 

nibypłucnik - wszystkie gatunki 

Cetrelia spp. 

 
 

80 

oskrzelka rynienkowata 

Flavocetraria cucullata 

 
 

81 

pawężnik Laurera (1)  

Tuckernaria laureri 

 
 

82 

płaskotka reglowa 

Parmeliopsis hyperopta 

 
 

83 

płaskotka rozlana 

Parmeliopsis ambigua 

 
 

84 

płucnica płotowa 

Cetraria sepincola 

 
 

85 

płucnica zielonawa 

Cetraria chlorophylla 

 
 

86 

płucniczka Delisa 

Cetrariella delisei 

 
 

87 

płucnik modry 

Platismatia glauca 

 
 

88 

popielak pylasty 

Imshaugia aleurites 

 
 

89 

przylepka - wszystkie gatunki 

Melanelia spp. 

 
 

90 

przystrumyczek pustułkowy 

Hypotrachyna revoluta 

 
 

91 

pustułka - wszystkie gatunki, z wyjątkiem 

pustułki pęcherzykowatej 

Hypogymnia spp., z wyjątkiem Hypogymnia physodes 

 
 

92 

szarzynka - wszystkie gatunki 

Parmelina spp.  

 
 

93 

tapetka - wszystkie gatunki 

Arctoparmelia spp.  

 
 

94 

tarczownica - wszystkie gatunki, z wyjątkiem 

tarczownicy bruzdkowanej 

Parmelia spp., z wyjątkiem Parmelia sulcata 

 
 

95 

tarczynka dziurkowana 

Menegazzia terebrata 

 
 

96 

wabnica kielichowata 

Pleurosticta acetabulum 

 
 

97 

zeżyca seledynowa (1)  

Flavopunctelia flaventior 

 
 

98 

złotlinka jaskrawa 

Vulpicida pinastri 

 
 

99 

żełuczka - wszystkie gatunki, z wyjątkiem 

żełuczki izydiowej 

Xanthoparmelia spp., z wyjątkiem Xanthoparmelia conspersa 

 
 

100 

żółtlica chropowata 

Flavoparmelia caperata 

 
 

101 

brodaczka - wszystkie gatunki 

Usnea spp.  

 
 

102 

mąkla odmienna 

Evernia mesomorpha 

 
 

103 

mąkla rozłożysta (1)  

Evernia divaricata 

 
 

104 

rożynka posępna 

Cornicularia nomoerica 

 
 

105 

włostka - wszystkie gatunki 

Bryoria spp. 

 
 

106 

żyłecznik zwisający 

Alectoria sarmentosa 

 
   

złociszkowate 

Chrysotrichaceae 

 
 

107 

ztociszek jaskrawy 

Chrysothrix candelaris 

 
   

złotorostowate 

Teloschistaceae 

 
 

108 

błyskotka - wszystkie gatunki 

Fulgensia spp.  

 
 

109 

jaskrawiec morski 

Caloplaca marina 

 
         

Objaśnienia: 

* Gatunki grzybów zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne, które wyróżniono następująco:  
- wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD
- małymi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy rodzin.  
Nazwy łacińskie gatunków, rodzin i gromad wyróżniono dodatkowo czcionką pochyłą.  
(1) - gatunki, dla których nie stosuje się określonych w § 7 ust. 1 do rozporządzenia odstępstw od zakazów.  

Załącznik nr 2

GATUNKI DZIKO WYSTĘPUJĄCYCH GRZYBÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ CZĘŚCIOWĄ*

         
 

Lp. 

Nazwa polska 

Nazwa łacińska 

 
   

GRZYBY 

FUNGI 

 
   

szczecinkowcowate 

Hymenochaetaceae 

 
 

włóknouszek ukośny 

Inonotus obliquus 

 
   

POROSTY 

LICHENES 

 
   

chrobotkowate 

Cladoniaceae 

 
 

chrobotek leśny (w tym dawniej wyróżniany chrobotek łagodny)  

Cladonia arbuscula (incl. Cladonia mitis) 

 
 

chrobotek najeżony 

Cladonia portentosa 

 
 

chrobotek reniferowy 

Cladonia rangiferina 

 
 

chrobotek smukły 

Cladonia ciliata 

 
   

tarczownicowate 

Parmeliaceae 

 
 

mąkla tarniowa 

Evernia prunastri 

 
 

płucnica darenkowa 

Cetraria muricata 

 
 

płucnica islandzka 

Cetraria islandica 

 
 

płucnica kędzierzawa 

Cetraria ericetorum 

 
 

10 

płucnica kolczasta 

Cetraria aculeata 

 
         

Objaśnienia: 
* Gatunki grzybów zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne, które wyróżniono następująco:  
- wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD,  
- małymi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy rodzin.  
Nazwy łacińskie gatunków, rodzin i gromad wyróżniono dodatkowo czcionką pochyłą.  

Załącznik nr 3

GATUNKI DZIKO WYSTĘPUJĄCYCH GRZYBÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ CZĘŚCIOWĄ, KTÓRE MOGĄ BYĆ POZYSKIWANE, ORAZ SPOSOBY ICH POZYSKIWANIA*

           
 

Lp.  

Nazwa polska 

Nazwa łacińska 

Sposób pozyskiwania 

 
 

GRZYBY  

FUNGI  

   
   

szczecinkowcowate 

Hymenochaetaceae 

   
   

włóknouszek ukośny 

Inonotus obliquus 

ręczny zbiór owocników 

 
 

POROSTY  

LICHENES  

   
   

tarczownicowate  

Parmeliaceae 

   
   

płucnica islandzka 

Cetraria islandica 

ręczny zbiór plech 

 
           

Objaśnienia:  
* Gatunki grzybów zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne, które wyróżniono następująco:  
- wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD,  
- małymi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy rodzin.  
Nazwy łacińskie gatunków, rodzin i gromad wyróżniono dodatkowo czcionką pochyłą.  

Załącznik nr 4

GATUNKI DZIKO WYSTĘPUJĄCYCH GRZYBÓW WYMAGAJĄCYCH USTALENIA STREF OCHRONY ICH OSTOI LUB STANOWISK*

           
 

Lp. 

Nazwa polska 

Nazwa łacińska 

Wielkość strefy ochrony 

 
   

POROSTY 

LICHENES 

   
   

granicznikowate 

Lobariaceae 

   
 

granicznik płucnik 

Lobaria pulmonaria 

w promieniu do 100 m od granic stanowiska 

 
   

tarczownicowate 

Parmeliaceae 

   
 

brodaczka kędzierzawa 

Usnea subfloridana 

w promieniu do 50 m od granic stanowiska 

 
 

brodaczka kępkowa 

Usnea hirta 

w promieniu do 50 m od granic stanowiska 

 
 

brodaczka zwyczajna 

Usnea filipendula 

w promieniu do 50 m od granic stanowiska 

 
           

Objaśnienia:  
* Gatunki grzybów zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne, które wyróżniono następująco:  
- wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD,  
- małymi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy rodzin.  
Nazwy łacińskie gatunków, rodzin i gromad wyróżniono dodatkowo czcionką pochyłą.