ZARZĄDZENIE Nr 40 MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 19 listopada 2004 r.

w sprawie powołania członków Rady Naukowej Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

Powołuje się następujących członków Rady Naukowej Świętokrzyskiego Parku Narodowego:
1) dr inż. Edward Bróż 
Instytut Biologii, Akademia Świętokrzyska; 
2) prof. dr hab. Elżbieta Bezak-Mazur 
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Świętokrzyska; 
3) prof. dr hab. Stanisław Cieśliński  
Instytut Biologii, Akademia Świętokrzyska; 
4) prof. dr hab. Kazimierz Gądek 
Wydział Leśny, Akademia Rolnicza w Krakowie; 
5) prof. dr hab. Marek Jóźwiak 
Instytut Geografii, Akademia Świętokrzyska; 
6) mgr inż. Tadeusz Jóźwik 
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego; 
7) doc. dr hab. Róża Kaźmierczakowa  
Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie; 
8) mgr inż. Stanisław Marek Krak  
Urząd Gminy Bodzentyn; 
9) dr Janusz Łuszczyński 
Instytut Biologii, Akademia Świętokrzyska; 
10) prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski  
Wydział Architektury, Politechnika Krakowska; 
11) dr Szymon Orzechowski 
Instytut Historii, Akademia Świętokrzyska; 
12) mgr inż. Jarosław Pajdak  
Wojewódzki Konserwator Przyrody; 
13) prof. dr hab. Ryszard Poznański 
Wydział Leśny, Akademia Rolnicza w Krakowie; 
14) mgr inż. Wojciech Ścisło 
Dyrektor Zarządu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych; 
15) mgr inż. Tymoteusz Wróblewski 
Państwowy Instytut Geologiczny - Oddział Świętokrzyski; 
16) mgr inż. Adam Wasiak 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych; 
17) dr Tadeusz Zając 
Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie. 

§ 2. 

Traci moc zarządzenie Nr 41 Ministra Środowiska z dnia 22 października 2003 r., zmienione zarządzeniem Nr 48 Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie powołania Rady Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie(1)  z dniem podpisania.