ZARZĄDZENIE Nr 61 MINISTRA ŚRODOWISKA(1)

z dnia 22 grudnia 2004 r.

w sprawie zadań ochronnych dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

Ustanawia się zadania ochronne dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”, na 2005 r.

§ 2. 

Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:
1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków, które określa załącznik nr 1 do zarządzenia; 
2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia; 
3) opis sposobów czynnej ochrony gatunków roślin, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia; 
4) wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną oraz krajobrazową, które określa załącznik nr 4 do zarządzenia; 
5) ustalenie miejsc udostępnianych w celach naukowych, edukacyjnych, kulturowych oraz turystycznych, z podaniem sposobu ich udostępniania, oraz maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach, które określa załącznik nr 5 do zarządzenia. 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.