ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA(1)

z dnia 30 marca 2005 r.

w sprawie rodzajów, typów i podtypów rezerwatów przyrody

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Określa się rodzaje, typy i podtypy rezerwatów przyrody, stanowiące załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie(2) po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik

do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2005 r. (poz. 533)

RODZAJE, TYPY I PODTYPY REZERWATÓW PRZYRODY  

I. Rodzaje rezerwatów przyrody 

Lp. 

Rodzaj rezerwatu przyrody 

(3)

Symbol 

Przedmiot ochrony 

Leśny 

Pozostałości i fragmenty dawnych puszcz o charakterze pierwotnym, typy zbiorowisk leśnych, stanowiska drzew na granicach zasięgu. 

Wodny 

Wody jezior, rzek, potoków i morza wraz ze zbiorowiskami roślin i gatunkami zwierząt. 

Stepowy 

St 

Murawy ciepłolubne, głównie na podłożu wapiennym i gipsowym. 

Słonoroślowy (halofilny) 

Sł 

Słonorośla nadmorskie i śródlądowe. 

Faunistyczny 

Fn 

Populacje i siedliska ssaków, ptaków, gadów, płazów, ryb i bezkręgowców. 

Florystyczny 

Fl 

Populacje i siedliska gatunków lub grup gatunków roślin zarodnikowych i kwiatowych oraz grzybów kapeluszowych i porostów. 

Torfowiskowy 

Zbiorowiska i gatunki torfowisk niskich, przejściowych i wysokich. 

Przyrody nieożywionej 

Odkrywki geologiczne, zjawiska krasowe, gleby, formy skalne, jaskinie, szata naciekowa, stanowiska skamieniałości, przykłady erozji i innych procesów kształtujących powierzchnię ziemi, utwory geologiczne, wydmy. 

Krajobrazowy 

Krajobrazy o cechach naturalnych, charakterystyczne dla poszczególnych regionów geograficznych, często z występującymi zabytkami. 


II. Typy i podtypy rezerwatów przyrody 
A. Ze względu na dominujący przedmiot ochrony 

Lp. 

Typ rezerwatu przyrody 

(4)

Symbol 

Podtyp rezerwatu przyrody 

(5)

Symbol 

   

   

   

Florystyczny 

   

   

   

PFI 

roślin zarodnikowych 

rz 

roślin zielnych i krzewinek 

rzk 

krzewów i drzew 

kd 

roślin na granicy zasięgu 

gz 

   

Fitocenotyczny 

   

PFi 

zbiorowisk leśnych 

zl 

zbiorowisk nieleśnych 

zn 

   

Grzybów 

   

PGr 

grzybów kapeluszowych 

gk 

porostów 

pr 

   

Biocenotyczny i fizjocenotyczny 

   

PBf 

biocenoz naturalnych i półnaturalnych 

bp 

biocenoz antropogenicznych 

ba 

   

   

   

   

   

Faunistyczny 

   

   

   

   

   

PFn 

ssaków 

ss 

ptaków 

pt 

gadów 

ga 

płazów 

pł 

ryb 

ry 

bezkręgowców 

bk 

   

   

Geologiczny i glebowy 

   

   

PGg 

stanowisk paleontologicznych 

sp 

form tektonicznych i erozyjnych 

te 

skał, minerałów, osadów, gleb i wydm 

smg 

   

Krajobrazów 

   

PKr 

krajobrazów naturalnych 

kn 

krajobrazów antropogenicznych 

ka 

   

Nasadzeń i upraw 

   

PNu 

starych drzew 

sd 

fitoagrocenoz 

fa 

   

Kulturowy 

   

PKu 

miejsc kultu i pamięci narodowej 

kp 

zabytków 

za 


B. Ze względu na główny typ ekosystemu 

Lp. 

Typ rezerwatu przyrody 

(6)

Symbol 

Podtyp rezerwatu przyrody 

(7)

Symbol 

Leśny i borowy 

EL 

lasów nizinnych 

lni 

lasów wyżynnych 

lwż 

lasów górskich i podgórskich 

lgp 

lasów mieszanych nizinnych 

lmn 

lasów mieszanych górskich i podgórskich 

lmg 

borów nizinnych 

bni 

borów wyżynnych 

bwż 

borów górskich i podgórskich 

bgp 

borów mieszanych nizinnych 

bmn 

borów mieszanych górskich i podgórskich 

bmg 

   

   

   

   

   

Łąkowy, pastwiskowy, murawowy i zaroślowy 

   

   

   

   

   

EŁ 

   

   

   

   

   

łąk hydrofilnych 

łh 

łąk mezofilnych 

łm 

pastwisk 

ps 

hal wysokogórskich 

hw 

muraw kserotermicznych 

mk 

zarośli kserotermicznych 

zk 

Wodny 

EW 

wód morskich 

wm 

jezior oligotroficznych 

jo 

jezior mezotroficznych i eutroficznych oraz stawów 

jm 

jezior dystroficznych 

jd 

rzek i ich dolin, potoków i źródet 

rp 

Torfowiskowy (bagienny) 

ET 

torfowisk niskich 

tn 

torfowisk wysokich 

tw 

torfowisk przejściowych 

tp 

Słonoroślowy (halofilny) 

ESł 

słonorośli śródlądowych 

sl 

słonorośli nadmorskich 

sn 

Wydmowy 

EWd 

wydm śródlądowych 

ws 

wydm nadmorskich 

wn 

Podziemny 

EP 

pochodzenia naturalnego 

pn 

pochodzenia antropogenicznego 

pa 

Skalny 

ESk 

skał magmowych 

sm 

skat osadowych 

so 

innych skał 

si 

Uprawowy 

EU 

pól i ogrodów 

po 

parków i innych zieleni 

pi 

10 

Różnych ekosystemów 

EE 

lasów i wód 

lw 

lasów i łąk 

lł 

lasów i torfowisk 

lt 

lądowych ekosystemów nieleśnych 

ln 

ekosystemów wodnych i nieleśnych 

nw 

mozaiki różnych ekosystemów 

me