VI Sp?yw Aleksandryjski Kamienn?
Data: 22-05-2015 o godz. 10:44:10
Temat: Imprezy, rajdy, spotkania


Trasa

Skar?ysko - W?chock
start – Skar?ysko–Kamienna, ul. Pi?kna
meta – W?chock, przysta? na zalewie
dystans – ok.13,5 km
Mo?liwe, ?e z uwagi na niskie stany wód lub preferencje uczestników wybierzemy inn? tras?. Jednak, o ile to mo?liwe, chcemy p?yn?? Kamienn? – tak nakazuje tradycja Sp?ywów Aleksandryjskich.

Charakterystyka trasy

Planowany etap to jeden z ?adniejszych odcinków Kamiennej. Rzeka dzika, malownicza. Mog? pojawi? si? zwalone drzewa w nurcie wymagaj?ce obniesienia lub pokonania. Kiedy? by?o ich wi?cej, niestety ludzka ingerencja systematycznie zabija dziki i naturalny charakter rzeki. Kamienna na tej trasie nie jest trudna, jednak przy obecnym stanie wody mo?e okaza? si? uci??liwa z uwagi na p?ycizny, ostre kamienie, konieczno?? brodzenia czy przeci?gania kajaka. W trakcie lub na ko?cu sp?ywu prawdopodobnie ognisko.

Sp?yw

B?dzie mia? charakter kole?e?ski. Ka?dy decyduje za siebie i odpowiada za siebie. Bez zrzutek, wpisowego, ubezpieczenia, komandora i proporczyków. Bez przymusów i obowi?zków. Nie wyznaczamy pilota i czerwonej latarni. Warto jednak od czasu do czasu zerkn?? do ty?u i zobaczy?, czy widzimy tego, który p?ynie za nami. Je?eli nie, to nale?y zaczeka?.

Sprz?t

Ka?dy zapewnia go sobie sam (kajak, wios?o, kamizelka). Nie dysponujemy kajakami do wypo?yczenia. Prowiant i napoje równie? we w?asnym zakresie.

Termin

Wst?pnie zak?adamy sobot? 17 wrze?nia lub niedziel? 18 wrze?nia. Ewentualnie sobot? 24 wrze?nia lub niedziel? 25 wrze?nia. Wszystko zale?y od pogody, stanu wód i preferencji uczestników.

Logistyka

Organizujemy we w?asnym zakresie w zale?no?ci od ilo?ci uczestników.

Czas

Zaczniemy rano, godzina do ustalenia. Od zej?cia na wod? do l?dowania na mecie – oko?o 6-7 godzin, ale tego nigdy nie da si? precyzyjnie zaplanowa?.

Uczestnicy

Na ostatnich sp?ywach by?o kilkana?cie osób. Tym razem mo?e nas by? mniej. Prawdopodobnie nie wszyscy b?d? si? znali. Przynajmniej tak by?o ostatnio, ale na sp?ywach to nie problem. Poziom umiej?tno?ci te? by? ró?ny, rozbie?no?ci wiekowe równie? znacz?ce i to te? dot?d nie stanowi?o problemu.

Alternatywy

Dat?, d?ugo?? i samo miejsce sp?ywu uzale?niamy od pogody, stanu wód, liczby i do?wiadczenia uczestników. Mo?liwe, ?e przesuniemy sp?yw, je?eli b?dzie ch?odno czy deszczowo. Mo?emy tras? wyd?u?y? lub skróci? dostosowuj?c si? tym samym do oczekiwa? i umiej?tno?ci uczestników.

Zasady

Nie odbiegaj? od ogólnie przyj?tych norm zachowania w ?yciu codziennym. Ponadto na wodzie nie u?ywamy ?adnych pi?, siekier czy maczet przy pokonywaniu zwalonych drzew (je?eli przeszkody sprawiaj? nam k?opot, to znaczy, ?e powinni?my wybra? ?atwiejsz? rzek?). To ?elazna zasada, bez ?adnych odst?pstw. Prosimy te? o za?o?enie kamizelek asekuracyjnych lub ratunkowych.

Kontakt

Ch?tnych prosz? o przes?anie danych (imi?, numer telefonu, dwa s?owa o do?wiadczeniu, jaki kajak) na mój adres mailowy – prustrzy[at]gmail.com, potwierdz? ostateczny termin. Na ewentualne pytania odpowiem telefonicznie. B?dzie fajnie.

Piotr Andrzejewski – 501 439 849Artykuł jest z Skar?yski Wortal Turystyczny
http://www.skarzysko.eu

Adres tego artykułu to:
http://www.skarzysko.eu/modules.php?name=News&file=article&sid=342